index - Watersnijtechniek Rijssen

watersnijtechniek
Ga naar de inhoud

index

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door
Watersnijtechniek Rijssen, KvK nummer 54317630
Artikel 1: toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn  van toepassing op alle aanbiedingen, op alle overeenkomsten die gesloten  worden en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De  aanbieder leverancier is Watersnijtechniek Rijssen BV die deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of  verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 5 werkdagen.
2.2. Als opdrachtgever aan  opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer  uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop  baseren.
2.3. De in de aanbieding  genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek. De prijzen zijn  exclusief omzetbelasting en emballage.
2.4. Als zijn aanbieding  niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij  heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in  rekening te brengen.

2.5. Opdrachtnemer is vrij om te bepalen welke snijmethode te gebruiken, zowel water als lasersnijden, dit vanuit
commercieel oogpunt, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, in acht neming van de daarvoor gestelde toleranties.  
Artikel 3: rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij anders is  overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten  van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte  ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid  1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan  opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn  gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden  getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan  opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan  naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de  aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek  binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij  overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast  schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen  rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer  krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is  verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en  berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem  voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart  opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het  gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,  berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de  materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden  voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor  schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: levertijd
5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van  de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan  uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd gaat in  wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle  noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn  van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de  opdracht is voldaan.
5.4.a. Als er sprake is van  andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij  de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de  tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning  van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond  zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van  meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de  materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk  te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden  afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van  opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd  verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de  werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit  toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5. Overschrijding van de  overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding,  tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: risico-overgang
6.1. Bij koop vindt levering  plaats af fabriek; het risico van de zaak gaat over op het moment dat  verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
6.2. Ongeacht het bepaalde  in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat  opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,  transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
6.3. Ook in geval verkoper  de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak  over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt aan  verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
6.4. Als bij koop sprake is  van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de  in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te  ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.
Artikel 7: prijswijziging
7.1. Als na de datum waarop  de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming  ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de  prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2. Betaling van de  prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling  van de hoofdsom of de laatste termijn.
7.3. Als er goederen door  opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te  gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de  aangeleverde goederen in rekening te brengen.
Artikel 8: onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het  recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door  omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te  verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden  die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn  invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat  leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,  brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te  verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en  import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet  bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als  een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De  overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval  geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of  te lijden schade.
Artikel 9: omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet  ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere  beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig  verkregen zijn.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,  timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander  bouwkundig werk;
De kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
Reis- en verblijfkosten.
Artikel 1 0: wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
Er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
Van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2.Meerwerk wordt berekend  op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het  moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op  basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3.Als het saldo van het  minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de  eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in  rekening te brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt  ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het  overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van  zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
Gas, water en elektriciteit; verwarming;
Afsluitbare droge opslagruimte;
Op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is  aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,  verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere  zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever  zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en  daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,  zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk  voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.
Artikel 12: oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever  een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd  beschouwd;
Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het  werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling  schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is  goedgekeurd;
Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of  ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of  nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever  het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen  schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever  het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen  het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn  daarop opnieuw van toepassing.
Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is  aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het  rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te  rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs  verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade  die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt  toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich  bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3. Opdrachtgever  vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens  productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat  door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/ of materialen.
Artikel 14: garantie
14.1. Opdrachtnemer staat  voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede  uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de  overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer  voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de  geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de  gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze  herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door  opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel  gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de  overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever  aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1  genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
De bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
Het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de  overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat  opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de  deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak  franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer  de keuze maken of hij: de zaak herstelt; de zaak vervangt;  opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5 Bestaat de  overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een  geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde  periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd,  zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en  verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen  waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk  zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever  gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van  dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet  opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel  gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan  alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen  ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
Artikel 15: reclamaties
Opdrachtgever kan op een  gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 7  dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren  te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het  verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter  beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor  rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
Bij balieverkoop contant;
Als termijnbetaling is overeengekomen: 40% van de totale prijs bij opdracht;
50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
10% van de totale prijs bij oplevering;
In alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de  overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek  van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor  betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer  heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn  schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van  opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is  uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
Een betalingstermijn is overschreden;
Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet  heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is  opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente  bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de  maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet  heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is  opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten  verschuldigd met een minimum van Euro 50.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit  bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten  verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in  een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle  kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening  van opdrachtgever.
Artikel 18: eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn  verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige  overeenkomsten;
Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde  overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft  voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde  zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn  normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer  zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken  terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden  waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen  beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken  zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de  nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: ontbinding
Als opdrachtgever de  overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming  van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de  overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden  verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: toepasselijk recht en forumkeuze
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag  (el.s.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere  internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de burgerlijke  rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt  kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.  Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
Terug naar de inhoud